BİGA TARIMINDA
BİGA ZİRAAT ODASI’NIN YERİ VE ÖNEMİ


Arif ÖDÜL¹, Muradiye ÖZEL ÖDÜL²
¹Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri, Biga/ÇANAKKALE,
arifodul@hotmail.com
²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksek Okulu, Biga/Çanakkale muradiye@comu.edu.tr

Özet: Ziraat odaları kanununda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilik mesleği ile geçimini sağlayanların mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Biga Ziraat Odası mevcut Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde önemli bir yeri olan nitelik ve nicelik olarak güçlü bir meslek odasıdır.
Bu çalışmada Biga Ziraat Odasının kuruluşu, organizasyon yapısı, görev ve faaliyet alanları incelenerek Biga tarımına yapmış olduğu katkılar ile Biga tarımında gerçekleştirmiş olduğu dönüşümler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ziraat Odası, Tarım, Çiftçi

1. GİRİŞ
Türkiye diğer ülkelerden çok farklı bir ekolojik yapıya sahiptir. Dünya üzerindeki 12.000 civarındaki bitki türünden yaklaşık 9.000 kadarının spontan olarak ülkemizde yetiştiği bilinmektedir. Diğer bir deyişle Türkiye pek çok bitki türünün gen kaynağıdır. Ayrıca fındık, üzüm, incir, kayısı gibi ürünlerde de lider konumundadır.
Türkiye’de tarım sektörü; gıdaların üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgisi, aktif nüfus ve işgücünün yüksek değerler göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve sermaye yanında, sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilirliği açısından, tüm ülke halkını ilgilendirmesiyle ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır.
Tarımsal üretim üreticiler için geçim aracı, gelir kaynağı, ülke ekonomisi için ise toplumun beslenmesi, tarıma dayalı endüstri ile hammadde ve dış satım maddeleri üretimi açısından çok büyük bir önem kazanmaktadır.
Bu nedenle tarım sektörü ülke ekonomilerine, gelişme hızı ve ekonomideki payına bağlı olarak; üretim faktörü katkısı, ürün katkısı ve piyasa ve Pazar katkısı yapmaktadır.

2. ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİNDE TARIMIN YAPISI

Tarım sektörü Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar etkin bir şekilde sürdürmüştür. Tarımın, 2003 yılı verilerine göre gayri safi milli hasıladaki payı %12,6, dışsatımdaki payı %10,3 ve istihdamdaki payı ise %35’tir. Türkiye 2001 yılı Genel Tarım Sayımına göre nüfusunun %35’i kırsal kesimde yaşarken, Çanakkale’de nüfusun %54’ü Biga ilçesinde ise %66,’sı kırsal kesimde yaşamaktadır. Biga ilçesi ayrıca Çanakkale toplam nüfusunun %16’sına sahip olup, Merkez ilçeden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok yönden tarım sektörü önemini korumaktadır. Ülkemizde aktif nüfusun 7.5 milyon kadarı tarım kesiminde istihdam edilmektedir. Kırsal nüfus oranı Türkiye ortalamasına göre yüksek olan Çanakkale’de toplam çalışan nüfus içinde tarımda çalışanlarının oranı da yüksek olup %22,2’dir. Türkiye genelinde tarım işletmelerinin durumu incelendiğinde ise işletmelerin küçük, parçalı ve çok dağınık olduğu görülmektedir. Çanakkale ilinde de işletme sayısı ve arazi büyüklükleri Türkiye genelinde gözlenen duruma benzerlik göstermektedir. Ülke tarım işletmelerinin arazi büyüklüğü ortalama 59 dekar iken Çanakkale’de 48 dekardır. Çanakkale ili 11 ilçe, 34 belediye ve 568 köyden oluşmaktadır. İlin yüzölçümü 9736,9 km2’dir. Çanakkale ilinin ekonomisi turizm sektörünün yanında tarım ve madencilik sektörüne dayanmaktadır. İlin nüfusu incelendiğinde kırsal kesim nüfusunun önemi ve ağırlığı ortaya çıkmaktadır.Biga ilçesi Çanakkale toplam nüfusunun %17’sine sahiptir. Merkez ilçeden sonra en fazla nüfusa sahip ilçedir. Biga ilçesinde geçim büyük çoğunlukla tarıma(bitkisel üretim ve hayvansal üretim) dayanmaktadır. İlçede mevcut arazinin %57’si tarım arazisi olup, 72.954 hektardır. 2005 yılı büyükbaş hayvan varlığı 46.750, küçükbaş hayvan varlığı(kanatlı hariç) ise 42.516’dır. Nüfusun %76,48’i çiftçi, %10,3’ü işçi, %4,7’si esnaf-sanatkar, %2,7’si kamu görevlisi olup, %5,82’sini ise diğer meslek grupları oluşturmaktadır.

3. TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (T.Z.O.B)

3.1. Kuruluşu
Ziraat Odaları ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Genellikle bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, Odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7 ’inci maddelerine göre, Ziraat Odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok Ziraat Odasının seçimleri yapılarak kurulmasına çalışılmıştır. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Ziraat Odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile Ziraat Odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanununun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında ise 2979 Sayılı Kanunla ve son olarak 2004 yılında 5184 Sayılı Kanun’la değişikliklere uğramıştır Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan Ziraat Odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim, Anayasanın 135’inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 Sayılı Kanun’un 1979 Sayılı Kanun’la değişik 2’inci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler Ziraat Odasının faaliyet alanı sayılmaktadır.

3.2. Organizasyon Yapısı
6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde Ziraat Odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 720 Ziraat Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat Odalarının her köyde bir delegesi vardır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000'den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500'den fazla personel bulunmaktadır. Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 personel bulunmaktadır. Merkezdeki idari yapılaşma Başta 10 kişiden oluşan yönetim kurulu olmak üzere bir genel sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki genel sekreter yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır.Teknik Genel sekreter yardımcılığına bağlı birimler.Teknik Hizmetler Kurulu, Ticari ve Mali İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bulunmakta, Diğer taraftan idari genel sekreterliğe bağlı birimler; Teftiş kurulu Başkanlığı, muhasebe müdürlüğü,odalar ve organizasyon müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü,personel ve idari işler müdürlüğü,hukuk müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan başkana bağlı başkanlık danışmanları bulunmaktadır. Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile iki yılda bir şubat ayında ziraat odası seçimleri yapılmakta ve mart ayında da ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta ve yine iki yılda bir mayıs ayında da birlik genel kurulu seçilmektedir. Ayrıca il bazında ülke genelinde 80 adet il koordinasyon kurulları bulunmakta, kurul ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı vardır.

3.3. Görevleri
Ziraat odalarının tanımı 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1’inci maddesinde de belirtildiği üzere “Ziraat Odaları, meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanının genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, mesleki disiplin ve ahlaki ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır” şeklindedir. Ziraat Odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 3’üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat Odalarının bu maddede belirtilen görevleri, çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, biçerdöver kayıt ve tescil işlemleri yapmak veya bu tür toplantılara katılmak ve sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır. TZOB 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 24’üncü maddesinde belirtilen görevleri ile ilgili olarak tarım politikasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve uygulanan tarım politikasının sonuçlarını değerlendirmek için raporlar hazırlamaktır. Bunlar, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak hazırlanmaktadır. Böylece tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır. Ayrıca tarım sektörü ile ilgili toplantılara iştirak edilmekte veya bu tür toplantıların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ile ilgili yeni kanun teklifleri hazırlanmakta ve hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili görüş bildirilmektedir. TZOB’ nin bir diğer işlevi de, hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaparak, çiftçilerin sorunlarını ve bunların çözümüne ilişkin önerileri iletmesidir. Diğer taraftan zaman zaman yapılan bölgesel toplantılarla çiftçilerin uygulanan tarım politikaları ile ilgili görüşleri belirlenmektedir.


4. BİGA ZİRAAT ODASI
4.1. Kuruluşu
Biga Ziraat Odası 1963 yılında yayınlanan 6964 Sayılı Kanun’un 1.Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla yine 1963 yılında faaliyete başlamıştır. İlk Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ÖZDİL olup ilk kararı yönetim kurulu üyelerinin kredi artışlarının ziraat odası meclisine bildirilmesi konusu ile ilgilidir.Bugün itibariyle Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını Bekir Çaçan yürütmektedir.
4.2. Organizasyon Yapısı
Biga Ziraat Odası Ziraat Odaları Kanununda belirtildiği üzere Oda Genel Kurulu, Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kurulu olmak üzere üç temel organdan oluşmaktadır
4.2.1. Oda Genel Kurulu ve Görevleri
Oda Genel Kurulu seçim çevresinden gelen delegelerden oluşur delegeler,odaya kayıtlı üyeler arasından dört yılda bir Aralık ayı içinde ve gizli oyla seçilir 2008 yılı Temmuz ayı itibariyle Odamıza kayıtlı üye sayısı 13.770 kişidir,bu üyeler 123 mahalle muhtarlığından oluşan seçim çevresinde delege seçimlerinde oy kullanmaktadır bu açıdan bakıldığında Biga Ziraat Odası İlçeler bazında Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Oda Genel Kurulu’nun görevleri oda meclis üyelerini seçmek,çalışma raporlarını incelemek,oda meclisi ve oda yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar vermek,kesin hesapları kabul veya reddetmek,Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek karar bağlamaktır.
4.2.2. Oda Meclisinin Görevleri ve Faaliyetleri
Oda meclisinin başlıca görevleri şunlardır:Ziraat Odası Kanunu’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak.Kendi üyeleri arasından oda yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek. Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafları çözmeye çalışmak oda üyeleri hakkında bu Ziraat Odası Kanunda yazılı cezaları karara bağlamak yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına karşı oda üyelerinin yapacağı itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak yurt içi ve yurt dışında tarımsal ve ekonomik kuruluşlara üye olmak, üye kabul etmek ve benzeri hususları karara bağlamak ile bunlardan uluslararası kuruluşlara ait olanları Birliğin onayına sunmak,muhtaç çiftçilere odaca yapılacak ekonomik, sosyal ve teknik yardımları karara bağlamak,eğitim ve yayım programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak.Oda kadro ve bütçesi ile çalıştırılacak personelin ücretlerini tespit etmek, yönetim kurulunun teklifi üzerine bütçe üzerinde gerekli görüşmeleri yapmak, kesin hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.Yönetim kurulunun teklifi üzerine gerekli gördüğü konularda komiteler kurmaktır.oda meclisi 21 kişiden oluşmakta ve Genel Kurul Üyeleri içerisinden seçilmektedir.
4.2.3.Oda Yönetim Kurulu
Oda yönetim kurulu, oda meclisinin dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az beş en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.Oda yönetim kurulu, iki yılda bir seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer. Oda yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır; Mevzuat çerçevesinde odanın işlerini yürütmek ve kanunî görevlerini gerçekleştirmek oda muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları oda meclisine sunmak oda genel sekreterinin dışında odada çalıştırılacak personeli atamak ve gerektiğinde görevlerine son vermek oda meclisine ceza ve ödül tekliflerinde bulunmak, kendi yetkisi dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları uygulamak hakem ve bilirkişi listelerini hazırlayarak meclisin onayına sunmak çiftçiliğe ve oda üyelerine ait belgeleri tasdik etmek çiftçi kayıtlarını ve üye defterlerini tutmak bütçe dahilinde harcamalar yapmak tarımsal endeks ve istatistikleri tanzim etmek odanın taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve korumak tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını takip ederek çiftçileri bilgilendirmek meslekî toplantılara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

4.3. Biga Ziraat Odası’nı Görev ve Faaliyetleri

a)Odamızın görev ve faaliyet alanında tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistikî çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek olup Biga Ziraat Odası abonesi olduğu dört adet yerel,bir adet ulusal gazete ve üç adet aylık derginin yanı sıra internet yolu ile başta Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar olmak üzere tarım konusundaki her türlü yasal gelişmeyi takip etmektedir bunun yanı sıra teknolojik gelişmeler ve istatistiki bilgileri de söz konusu kanallardan temin ederek başta İlçe Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.Odamız birliğimizden gelen istekler doğrultusunda bölgemizde üretilen her türlü ürünün maliyet analizini yapabilmekte ve bunu kamuoyu ile paylaşarak politika oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
b) Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hâl ve mezbahalara, umumî sergilere, oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci gönderme konusu da faaliyet alanında olan Biga Ziraat Odası Sivil Toplum Platformu(STP) kurucu üyesi ve icra kurulu üyesi konumundadır, bunun yanı sıra Biga Kent Konsey’inde aktif olarak yer almakta olup,tarım alanında yürütülen her türlü kamulaştırma çalışmaları,tarımsal alanda ve halk sağlığı alanındaki çalışmalar da yer alan komisyonlara temsilci göndermekte ve Biga Çiftçisinin sorunlarını güçlü biçimde dile getirmektedir,son olarak odamız Biga Ticaret ve Sanayi Fuarı’na geniş çaplı olarak katılmıştır.
c)Gerek Biga tarımı gerekse Türk tarımın gelişmesi için gerekli gördüğümüz mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi ve ülkemiz tarım politikasının oluşturulması konusunda her türlü önerimizi Birliğimize bildirmekteyiz buna örnek olarak Ankara’da genel merkezimizde yapılan ve süt fiyatları konusundaki toplantıyı gösterebiliriz, Türkiye çiğ süt fiyatı Biga’da belirlenmekte olup üçer aylık dönemlerde ilçemizde yapılan çiğ süt ihalesi baz alınarak ülkemizin diğer yörelerindeki fiyatlar oluşturulmaktadır bu konu ile ilgili başta Biga çiftçisi olmak üzere ülkemiz çiftçisinin sorunlarını anlatan geniş bir dosyayla toplantıya katılarak öneri ve görüşlerimizi genel merkezimize bildirdik, bunun yanı sıra tarımsal alandaki her türlü gelişmeler konusunda anında reaksiyon gösteren odamız yaptığı basın açıklamaları ve ulusal basına taşıdığı gündemler ile ses getirmiş ve getirmeye devam etmektedir (ATV televizyon kanalı ve ulusal gazetelerde yer alan kuraklık haberi ile Ulusal Kanal’da yer alan çiftçi meclisi programı buna güzel bir örnektir).Aylık yapılan ve Çanakkale ilinin tüm ziraat odalarının katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında da sorunlarımızı ve önerilerimizi yine bu kurulumuzda dile getirmekteyiz.
d) Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunma konusunda odamız oldukça aktif olup bünyesindeki 750 adet baskı yapan aylık yayın organı Çiftçinin Sesi gazetesi sayesinde delege, muhtar ve tarımsal örgütler ulaşmakta ve her türlü yasal gelişme ve tarım teknikleri konusunda üreticimizi aydınlatmaktadır, gazetemizde İlçe Tarım Müdürlüğü’müz başta olmak üzere tarım ile ilgili örgütlerin her türlü haber ve duyurusuna yer verilmektedir.Bunun yanı sıra 123 delegelerimizin tamamı aylık yayınlanan Hasad dergisine abone yapılarak tarımsal faaliyetlerde bilgi paylaşımı ve verim artışının sağlanmasına çalışılmaktadır.
e) Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek gibi oldukça önemli bir görevi olan odamız bu işlevini bünyesinde bulunan son teknoloji ve mevzuatlara uygun donanımı ile üç personel vasıtasıyla yerine getirmektedir.
f) Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunma konusunda odamız 2006 yılında Biga Ziraat Odası İktisadi İşletmesi’nin kurmuş ve bu işletme bünyesinde her türlü tarımsal girdinin satışına başlamıştır yaklaşık yüz çeşit bitki koruma ürünü yirmibeş çeşit bitki besleme ürünü seksen çeşit bitki tohumu kırk çeşit tarımsal mekanizasyon ürünü satışını gerçekleştiren odamız uyguladığı fiyat politikasıyla rekabet unsurunu gözeterek üreticimizin mağduriyetini önleyen güçlü bir meslek odasıdır.
g) Yurt içinde gerçekleştirilen Biga Ticaret Fuarına stant kurarak geniş biçimde katılan odamız başta Bursa, Çorlu olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde düzenlenen tarımsal fuar ve etkinliklerle üyelerini buluşturmaktadır.
h) Meslek ihtilaflarında hakem olan odamız, mahkemelere, kamulaştırma çalışmalarına ve bankaların ekspertiz çalışmalarına mühendis düzeyinde bilirkişi ve teknik eleman göndermektedir.
ı) Diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliğine giden odamız Biga Ticaret Borsası ve Kooperatiflerle ile birlikte Biga Tarım Konseyini kurmuş ve bu konseyde ilçe düzeyinde tarım politikalarının belirlenmesinde aktif olarak rol almış ve almaya devam etmektedir.
i) Bütçe imkânlarına bağlı olarak; tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olmak üzere her türlü teknik, idarî ve sosyal hizmet müesseseleri kurmak, satın almak, kurdurmak, hizmet satın almak, hizmet satmak, yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum kurmak, gerekli olduğunda personel istihdam etmek, her türlü bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili teşhis tedavi hizmetlerinde bulunma görevi olan odamız bünyesinde bulunan Zir-Vet veteriner kliniği aracılığı ile hem ilaç satışı hem de üyeler sağladığı veterinerlik hizmeti ile bu görevini yerine getirmekte olup hayvan sağlığı alanındaki ilaçların temini konusunda izlediği fiyat politikası ile rekabeti arttırıcı bir denge unsurudur,bunun yanında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Erkan Aktaş ile danışmanlık anlaşmamız olup çiftçi eğitimi başta olmak üzere ve odamızın tarım politikalarının belirlenmesi konusunda beraber hareket edilmektedir.
j) Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak konusunda ise Biga Ziraat Odası Başak Sigorta(Groupama) nın acentesi konumunda olup çiftçilerimizin her türlü sigorta ihtiyacını karşılamaktadır bununla birlikte Biga Sebze Üreticileri Birliği’nin kuruluşunda aktif olarak görev almış üreticiyi bu konuda cesaretlendirerek birliğin kurulmasını sağlamıştır,Biga Tahıl Üreticileri Birliği’nin kurulma çalışmaları ise devam etmektedir.
k) Son iki yıldır AB Projeleri ve Ziraat Bankası Sıfır Faizli Damla Sulama Projeleri başta olmak üzere her türlü tarımsal projenin çizimi ve uygulanması konusunda faaliyet gösteren odamızın başvuru aşaması da dahil 2008 yılı ilk altı aylık proje başvurularının tutarı 80.000,00 seksen bin YTL ye ulaşmıştır.

5. SONUÇ

Biga Ziraat Odası gerek tarımsal yayım hizmetleri gerekse her türlü tarımsal girdi temini konusunda gösterdiği yoğun ve güçlü çaba ile üyelerinin tarımsal faaliyetlerinde verimlilik artışını ve rekabet gücünü korumasında oldukça önemli bir görev almaktadır.
Bilindiği üzere AB üyesi ülkelerde tarım politikalarının oluşturulmasında ziraat odaları önemli bir lobi faaliyeti yürütmektedirler ayrıca tarımsal örgütler arasında koordinatörlük görevi üstlenen ziraat odaları ne yazık ki ülkemizde bu işlevlerinden oldukça uzakta bulunmaktadır.Siyasi iktidarlarla tarım politikaları oluşturulması noktasında oldukça sert pazarlıklar yapan ve çiftçilik mesleği ile iştigal edenlerin haklarını koruyan meslek odası konumundaki ziraat odaları her zaman iktidarların hedefi konumunda olmuş ve zaman zaman yapılan yasal düzenlemeler ile oldukça zor durumlarda bırakılmaya çalışılmış bunun sonucunda bir çok ilçede odalar asli görevinden uzaklaşarak zayıflatılmıştır.Burada Türk çiftçisinin odasına sahip çıkması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu olumsuz tabloya rağmen Biga Ziraat Odası gerek disiplinli mali yapısı gerekse kanunlara sıkı sıkı bağlı olması ve Biga ilçesi tarım potansiyeli göz önüne alındığında gelecekte varlığını sürdürecek odaların başında gelmektedir.


KAYNAKLAR:
Biga ticaret ve Sanayi Odası Kayıtları, 2006.

Biga İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtları Biga,2008.

Özel Ödül M., 2OO6 “Çiğ Süt Pazarlamasında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Rolü(Çanakkale -Biga ilçesi Örneği)” VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül Antalya

Tayyar,Ş. And Özel.Ö. Muradiye, (2005), An Overview On The Agricultural Structure of Turkey, The 34thInternational Session of Scientıific Communıcatıons of The Faculty of Anımal Scıence, pp.171

Ziraat Odaları ve ziraat Odaları Birliği Kanunu, Kanun No: 6964, Haziran 2006.

www.tzob.org.tr, Erişim tarihi 20.07.2008